Zgromadzenie

     Zgromadzenie Ogólne Kolegium zwołuje Prezes Kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu Ogólnemu Kolegium przewodniczy Prezes Kolegium. W skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,

2) wybór członków komisji konkursowej,

3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,

4)  wybór kandydatów na prezesa kolegium,

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

     Co do zasady, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Kolegium.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Stanisław Ostalecki
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 09:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ostalecki Stanisław
(2004-07-12 19:33:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki