Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://skojg.ibip.wroc.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. treści i artykuły opublikowane przed 17 czerwca 2020 r. mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1,
  2. część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  3. brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

Serwis jest zgodny z wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1 AA.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Dymitruk, Magdalena Falkowska lub Monika Frankiewicz, e?mail: poczta@sko.jgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 75 76 98 732. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa i dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Siedzibą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu jest budynek biurowy zlokalizowany w Jeleniej Górze przy ul. Górnej 10-11. Pomieszczenia biurowe Kolegium znajdują się na II i III piętrze budynku. Na budynku, przy wejściu głównym, w widocznym miejscu znajdują się tablice urzędowe wskazujące na siedzibę organu administracji. Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak platformy czy podjazdu dla osób niepełnosprawnych nie pozwala na dostęp osób z niepełnosprawnościami ruchowymi do siedziby Kolegium. W ramach rozwiązań alternatywnych budynek, w którym swoją siedzibę ma Kolegium, wyposażony jest w usytuowany na elewacji przy głównych drzwiach wejściowych domofon z wyraźnie oznaczonym numerem przywoływania pracownika Kolegium. Po sygnale pracownik urzędu jest zobowiązany do wyjścia i bezpośredniej obsługi interesanta w sprawach związanych z działalnością orzeczniczą Kolegium w razie problemów z poruszaniem się lub w związku z innymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.

Kolegium umożliwia wstęp osobom z psem przewodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Sekretariat, pełniący też funkcję punktu informacyjnego, jest zlokalizowany na III piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do lokalu, w którym Kolegium ma swoją siedzibę. Poruszanie się pomiędzy piętrami w budynku, w którym mieści się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, możliwe jest jedynie przy użyciu schodów. Brak windy wewnętrznej nie pozwala na przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po budynku.

Dostępność miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Najbliższy parking publiczny z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych  znajduje się przy ul. Jeleniej (w odległości ok 300 m od siedziby Kolegium) oraz ul. Bankowej (w odległości ok 200 m od siedziby Kolegium).

Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.


 

Wytworzył:
Dominik Dymitruk
Udostępnił:
Dymitruk Dominik
(2021-03-29 12:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Dymitruk Dominik
(2021-03-29 12:42:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki