rodzaje spraw

     Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 roku, nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, Kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Stanisław Ostalecki
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 08:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 12:57:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki