Tryb postępowania

     

     Orzeczenia Kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia Kolegium, co do zasady, wydawane są w formie decyzji albo postanowień.  Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek Kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia Kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

     Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin Kolegium. Członkowie kolegium nieposiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.  

     Przy orzekaniu członkowie składów orzekających Kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa Kolegiów sprawuje wojewódzki sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Stanisław Ostalecki
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 08:52:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ostalecki Stanisław
(2004-07-12 18:54:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki